Powiadomienie

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w spółce KRADEX Sp. z o.o.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest KRADEX Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, KRS 0000753987, REGON 381603418, NIP 9522187930, kontakt tel: (+48 22) 613-08-88, (+48 22) 812-10-68, e-mail: kradex@kradex.com.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Grzegorza Grabowskiego, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@pccbiodo.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte (max 3 lata), chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);

  2. jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach;

  3. będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu Państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu obsługi gwarancji, rękojmi oraz przedawnienia roszczeń;

  4. jeżeli są państwo pracownikami naszej firmy, niezależnie od formy zatrudnienia, to dane osobowe przetwarzamy celem zawarcia umowy i jej realizację, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, gdyż przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. W szczególności w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 221, art. 222 , art. 223 Kodeksu pracy, a także innych przepisów związanych z obowiązkami Administratora jako pracodawcy, przy czym dane dot. wizerunku (portfolio pracowników) przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli na podstawie zgody. Dla pracowników zatrudnionych na umowy cywilne lub na kontrakcie B2B stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane będą tak długo jak wymaga tego kodeks pracy (w większości przypadków max 10 lat po zakończeniu współpracy) lub kodeks cywilny (w większości przypadków max 3 lata po zakończeniu współpracy).

  5. jeżeli wchodzicie państwo na teren naszego przedsiębiorstwa to przetwarzamy także dane w postaci wizerunku nagranego przez monitoring umieszczony na obszarze naszej firmy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona pracowników, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 pkt. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Wizerunek przechowywany jest maksymalnie przez 3 miesiące.

  6. gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych, mailowo lub poprzez serwisy społecznościowe, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach (max 3 lata). Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiają przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com;

  7. jeżeli to my w naszych działaniach marketingowych kontaktujemy się z Państwem, to wykorzystujemy w tym procesie, nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W takim przypadku, Państwa dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu;

  8. korzystając z naszej strony internetowej https://www.kradex.com.pl przetwarzamy dane zgodnie z polityką Cookies umieszczoną pod adresem: https://www.kradex.com.pl/privacypolicy

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody.

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy.

Ponad to odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące dla nas: usługi księgowe i rachunkowe.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez naszą firmę, ale w przypadku korzystania z naszej strony internetowej lub gdy – za państwa zgodą – umieszczamy państwa wizerunek na portalach społecznościowych, mogą podlegać profilowaniu u innych administratorów takich jak Facebook Ireland Ltd czy Google. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO ale mogą zostać przekazane do Państwa trzecich przez wskazanych powyżej osobnych administratorów.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, nie będziemy mogli zrealizować części lub wszystkich założonych celów.

Państwa dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.