Powiadomienie

REGULAMIN KRADEX SMART PARAGON

Regulamin Smart Paragon dla www.kradex.com.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki w programie KRADEX SMART PARAGON. W programie KRADEX Smart Paragon jednorazowa opłata (abonament), uiszczana raz w roku, umożliwia pokrycie kosztów nieograniczonej ilości dostaw produktów firmy KRADEX Sp. z o. o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu jednego roku przy zakupie na paragon.

Dane kontaktowe:

KRADEX Sp. z o.o.
ul. Minerska 4
04-506 Warszawa
NIP: 9522187930 REGON: 381603418
KRS: 0000753987
biuro@kradex.com.pl
tel. (+48 22) 613-08-88

I. Definicje

 • Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą gromadzone w https://www.kradex.com.pl w związku z wykupieniem programu KRADEX SMART PARAGON, znajdujące w szczególności w „Polityce prywatności”.

 • Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca rejestracji w programie KRADEX SMART PARAGON celem wykupienia abonamentu w ramach tego programu.

 • Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Klienta przez KRADEX Sp. z o. o., w którym gromadzone są Dane Osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach dokonywania poszczególnych zamówień dotyczących programu KRADEX SMART PARAGON. Dostęp do Konta umożliwia identyfikację danego Klienta oraz stanowi podstawę dla Sprzedającego do adresu wysyłki.

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lecz posiadająca Konto w ramach programu KRADEX SMART PARAGON.

 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 • Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.kradex.com.pl.

 • Rejestracja/Logowanie –  procedura identyfikacji użytkownika przed udostępnieniem mu zasobów komputerowych programu KRADEX SMART PARAGON polegająca na podaniu identyfikatora i hasła. Hasło jest tajne, szyfrowane i znane wyłącznie Kupującemu, może być również przez niego zmieniane. Identyfikator jest znany Sprzedawcy i nie ulega zmianie.

 • Sprzedawca – KRADEX Sp z. o. o. , ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, NIP: 9522187930 REGON: 381603418, KRS: 0000753987

 • Regulamin - niniejszy regulamin określający ogólne warunki uczestnictwa w programie KRADEX SMART PARAGON.

 • Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

 • Umowa - umowa o świadczenie usług polegających na realizacji w ramach rocznego abonamentu nielimitowanej ilości dostaw zamówionych u Sprzedającego produktów KRADEX Sp. z o. o. na wskazane przez Kupującego adresy.

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie za zapłatą rocznego abonamentu w związku z wykonywaniem usługi w ramach programu KRADEX SMART PARAGON.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Warunki ogólne

1. Program KRADEX SMART PARAGON znajdujący się w domenie kradex.com.pl oferuje nielimitowaną ilość dostaw zamówionego przez Kupującego towaru KRADEX Sp. z o. o. w ramach rocznego abonamentu w wysokości 49.90 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 90/100).

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu abonamentu.

3. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu.

4. Kupujący w celu dokonania zakupu w programie KRADEX SMART PARAGON musi utworzyć Konto Klienta, a następnie wykupić usługę KRADEX SMART PARAGON. Założenie Konta następuje wskutek bezpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej między Sprzedawcą a Kupującym. Umowa o prowadzenie konta jest zawierana na czas nieoznaczony. W celu założenia Konta niezbędna jest rejestracja.

5. Darmowe dostawy w programie KRADEX SMART PARAGON obowiązują tylko dla zamówień paragonowych.

III. Obowiązki kupującego

1. Kupujący zobowiązany jest do:

 • Zaakceptowania Regulaminu Programu KRADEX SMART PARAGON;

 • Korzystania z Konta w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie www.kradex.com.pl w ramach Programu,

 • Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości jakie wystąpią w związku z wykupieniem programu KRADEX SMART PARAGON, w szczególności podczas realizacji poszczególnych, nielimitowanych dostaw pod wskazane adresy.

IV. Czas trwania umowy

1. Umowa pomiędzy Stronami zawierana jest na czas określony tj. 365 dni.

2. Klient może przedłużyć umowę dokonując powtórnego zakupu usługi po upływie okresu obowiązującego w ust. 1 powyżej.

V. Cena, metody płatności

1. Umowę na usługę w ramach Programu KRADEX SMART PARAGON można zawrzeć elektronicznie, siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, lub też w siedzibie Sprzedającego w godzinach od 8 do 16.

2. Cena usługi wynosi 49,90 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 90/100). Płatność można dokonać wykorzystując:

 • przelew tradycyjny,

 • płatność za pobraniem, jeżeli KRADEX SMART PARAGON zamówiony jest wraz z innymi artykułami

lub w siedzibie Biura również „gotówką“.

3. Wyboru formy płatności dokonuje Klient.

VI. Składanie i potwierdzenie zamówienia realizacji usług KRADEX SMART PARAGON

1. Klient składa zamówienie na usługę, używając istniejącego konta lub rejestrując nowe podając imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wybierając sposób płatności spośród opcji zaproponowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem:

 • strony internetowej https://www.kradex.com.pl/smart i zatwierdzenia wykupienia usługi KRADEX SMART PARAGON poprzez kliknięcie przycisku o nazwie „WYBIERAM“ znajdującej się na stronie głównej lub w zakładce Kradex Smart Paragon, a następnie sfinalizowania zamówienia używając funkcji koszyka i wybierając przycisk "Przejdź do kasy" oraz następnie po uzupełnieniu formularza, przycisk "Kupuję i płacę";

 • zakupu usługi KRADEX SMART PARAGON bezpośrednio w siedzibie KRADEX Sp. z o.o.

2. W trakcie realizacji składania „Zamówienia“ korzystając z wykupionego programu KRADEX SMART PARAGON Klient/Konsument wybiera paragon przed jego zatwierdzeniem oraz dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za Zamówienie jak również akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola tekstowego. Po prawidłowym wykonaniu czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym Kupujący dokonuje zatwierdzenia Zamówienia klikając przycisk "Kupuję i płacę" umieszczony na stronie www.kradex.com.pl.

3. Każde zamówienie na dostawę danego towaru widnieje na koncie i jest realizowane zgodnie z wprowadzonym zamówieniem.

4. Kupujący zostaje automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Dowód zakupu z usługą KRADEX SMART PARAGON jest wystawiony i dołączony do każdej przesyłki (paragon fiskalny). W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup lub sprostowanie danych, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kradex.com.pl.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia na usługę w ramach Programu KRADEX SMART PARAGON, gdy:

 • formularz umożliwiający zrealizowanie zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo,

 • płatność za towar nie wpłynie na konto w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia,

 • klient wybrał dowód zakupu inny niż paragon,

VII. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku, gdy wykupiona usługa została wykonana nieprawidłowo, Kupujący ma prawo do żądania naprawy wad lub ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie dodatkowym terminie.

2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: biuro@kradex.com.pl.

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz ewentualnie numer rachunku bankowego Kupującego, na które w razie uwzględnienia reklamacji zostanie zwrócona kwota dostawy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu, w którym Kupujący zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego, podany podczas Rejestracji, bądź składania zamówienia.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł niniejszą umowę za pośrednictwem internetu ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub też Konsument, który zawarł umowę w siedzibie Kupującego może odstąpić od umowy w sytuacji gdy usługa została nieprawidłowo wykonana i pomimo złożonej reklamacji, którą Sprzedawca uwzględnił – nienaprawiona.

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2‘ do niniejszego Regulaminu.

4. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym umowa na usługę KRADEX SMART PARAGON został przez Kupującego zawarta.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • Umowę uważa się za niezawartą;

 • Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokonaną przez niego płatność za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego;

 • Kupujący zwraca Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkich nie naliczonych kosztów transportu wynikających z zamówień dokonanych po zamówieniu programu Kradex Smart Paragon;

 • zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący, wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

6. W innych przypadkach, tj. po upływie roku, umowa wygasa.

IX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze pozasądowej tj. postępowania mediacyjnego.

3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Kupującego możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest KRADEX Sp z. o. o. , ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, NIP: 9522187930 REGON: 381603418, KRS: 0000753987.

2. Podanie Danych Osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy dotyczącej programu KRADEX SMART PARAGON.

3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Podanie przez Kupującego przy składaniu zamówienia danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji niniejszej Umowy. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.kradex.com.pl/privacypolicy - Polityka prywatności.

5. W przypadku pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem przez KRADEX Sp z o. o. Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iod@kradex.com.pl

XI. Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw, osób które złożyły, zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza, że do usług złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego Regulaminu i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 roku

Załączniki do regulaminu:

1. Załącznik nr 1 – Wzór reklamacji (*wybrać w zależności od posiadanej osobowości prawnej)

2. Załącznik nr 2 – Wzór odstąpienia (*wybrać w zależności od posiadanej osobowości prawnej)

 


Załącznik nr 1 – Wzór reklamacji dla Klienta

........................................, dnia ....................................
(miejscowość)                                   (data)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko i adres Klienta)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres dostawcy usług)

 

REKLAMACJA

Niniejszym, zawiadamiam, że umowa o świadczenie usługi dostaw zawarta w ramach programu KRADEX SMART PARAGON w (proszę wpisać datę) została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na (opisać przyczynę / wskazać przykład niewłaściwego wykonania umowy). W związku z powyższym proszę o (tu wpisać czego Klient się domaga).

 

………………………………
(podpis Klienta)

 


Załącznik nr 2 - Wzór odstąpienia dla Konsumenta zawierającego umowę przez Internet

........................................, dnia ....................................
(miejscowość)                                   (data)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko i adres konsumenta)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres dostawcy usług)

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn.zm. ) odstępuję od umowy numer ..............................................., zawartej w dniu ................................................., dotyczącej świadczenia usługi dostawy w ramach programu KRADEX SMART PARAGON.

 

………………………………
(podpis konsumenta)

 


Załącznik nr 2‘ - Wzór odstąpienia dla Klientów

........................................, dnia ....................................
(miejscowość)                                   (data)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko i adres Klienta)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres dostawcy usług)

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z punktem VIII ust. 2 niniejszej umowy odstępuję od umowy numer ..............................................., zawartej w dniu ................................................., dotyczącej świadczenia usługi dostawy w ramach programu KRADEX SMART PARAGON.

 

………………………………
(podpis Klienta)