Notification

Terms and conditions

Regulamin sklepu internetowego KRADEX

(obowiązujący od dnia 25 V 2018)

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem kradex.com.pl (dalej Sklep albo Sklep Internetowy) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep kradex.com.pl jest prowadzony przez firmę:

KRADEX Krzysztof Radzikowski
ul. Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa

Przedsiębiorstwo KRADEX Krzysztof Radzikowski jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posługuje się w obrocie następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 1130018766

REGON: 010152191

3. Adres do korespondencji:

KRADEX, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa
tel: (+48 22) 613-08-88
fax: (+48 22) 812-10-68

e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Zakup w sklepie internetowym kradex.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przy zatwierdzaniu zamówienia.

II. Dane osobowe

5. Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Radzikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kradex Krzysztof Radzikowski, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa.

6. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy,
 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
  • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych,
  • obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa,
  • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres po którym przedawnią się roszczenia,
 • wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
 • obsługi usługi newslettera w wypadku zarejestrowania się na liście mailingowej przez klienta.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest:

 • uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8. Określenie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:

 • przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują firmie Kradex przechowywać te dane np. podatkowo,
 • przez czas, w którym firma Kradex może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową z urzędów państwowych,
 • dla marketingu bezpośredniego, usługi newslettera przez czas trwania udzielonej zgody.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie, nie jest możliwe przyjęcie i realizacja zamówienia klienta lub usługi newslettera.

10. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym lub rejestrując się na liście mailingowej newslettera klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie.

11. Rejestrując się na liście mailingowej klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie okresowych wiadomości mailowych informujących klienta o towarach, promocjach lub usługach dostępnych w Sklepie.

12. Zebrane dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia),
 • przenoszenia danych do innych administratorów,
 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych:
  • niezależnie od uprawnień Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • firma Kradex po otrzymaniu od Klienta sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.
14. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

15. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:

 • podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje,
 • agentom firmy Kradex, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonywania zwrotów na rzecz Klienta,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Klienta faktur w terminie,
 • podmiotom współpracującym z firmą Kradex przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.
16. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

17. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie nie jest przeprowadzane bez wyraźnej zgody Klienta.

18. Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

19. Firma Kradex informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

20. Kradex Krzysztof Radzikowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

21. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (pkt 4).

21. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, zalecane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

22. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

23. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni uznanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy odrębnych przepisów, jak również dni, w których Przedsiębiorstwo „Kradex” jest nieczynne. O dniach, w których Przedsiębiorstwo „Kradex” jest nieczynne, informuje ono na swojej stronie internetowej (www.kradex.com.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem.

24. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Kradex zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

25. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane w przypadku: nie podania lub podania błędnego NIP, nie podania adresu e-mail, braku telefonu kontaktowego oraz danych firmy, braku adresu do wysyłki. Firma Kradex nie ponosi odpowiedzialności za źle zaadresowaną wysyłkę w przypadku podania błędnego adresu.

26. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkiem VAT dla klientów z polskim NIP, ceną za transport pierwszego kartonu wysyłkowego oraz ewentualną opłatą manipulacyjną. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności Klient otrzymuje fakturę proformę z wiążącą kwotą do zapłaty i danymi bankowymi do wpłat. W razie odstąpienia od umowy Biuro informuje o kosztach transportu za zwrot zakupionego towaru. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest nadto potwierdzić, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

27. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowaną przez Sklep wiadomość, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów. Po ukończeniu procesu pakowania w przypadku wysyłki, Klient otrzyma mail z systemu GLS informujący o przygotowaniu paczki do wysyłki. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma wiadomość na podane konto e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Jest to równoznaczne z finalizacją realizacji złożonego zamówienia.

28. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym kradex.com.pl są podane w wybranej walucie i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

29. Do zamówień poniżej wartości 200 zł netto, doliczana jest opłata manipulacyjna 30 zł netto. O konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej z uwagi na niską wartość zamówienia klient informowany jest przy wykorzystaniu specjalnego pouczenia na ekranie. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie internetowej Sklepu po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy i sposobu płatności.

30. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

 • przelewem na konto (przy czym w odniesieniu do nowego klienta - konieczność uiszczenia przedpłaty w wysokości 100% zamawianego towaru; pozostali klienci z maksymalnie 14 dniowym terminem płatności),
 • za pobraniem – przy odbiorze zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej GLS,
 • gotówką – w przypadku odbioru osobistego ze Sklepu.
31. Firma Kradex wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w formularzu zamówienia.

32. Wysyłki towaru w Polsce realizujemy firmą kurierską GLS na koszt odbiorcy lub firmą RABEN w przypadku wysyłki paletowej. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy wynosi 24 – 48 godzin od chwili odbioru towaru ze Sklepu.

33. W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich terminy ustalane są przez Sklep odrębnie z klientem.

34. Firma Kradex nie realizuje wysyłek za pomocą zewnętrznych firm kurierskich.

35. Kurier GLS odbiera przesyłki od poniedziałku do piątku około godziny 14.00.

36. Koszt wysyłki zależy od objętości zamówionych towarów (ilości wysyłanych kartonów) i wybranej formy płatności.

37. Koszt wysyłki na przedpłatę (przelew na rachunek Sklepu) za 1 karton do 30 kg, wynosi 15 zł netto + VAT.

38. Koszt wysyłki za pobraniem za 1 karton do 30 kg, wynosi 18 zł netto + VAT.

39. W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich koszty ustalane są przez Sklep odrębnie z klientem.

40. Przedpłatę klient dokonuje po otrzymaniu faktury proforma mailem. Oryginał faktury zawsze dołączony jest do przesyłki.

IV. Odstąpienie od umowy przez klientów będących konsumentami

41. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (koszty zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy). W razie skorzystania przez klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą. Przy odstąpieniu od zawartej umowy zwracany towar musi zostać odesłany w formie nienaruszonej, nie noszącej śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu. Wyjątek stanowią produkty customizowane pod konkretne zamówienie klienta. W takim przypadku Firma Kradex zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia towaru.

42. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

43. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Firmę Kradex na adres podany w pkt 2 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

44. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: KRADEX ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa, fax: (+48 22) 812-10-68
- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

45. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

46. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Firma Kradex zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Firma Kradex dokona zwrotu płatności na konto wskazane przez Klienta. Firma Kradex zastrzega sobie, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

47. Zwracany towar powinien być odesłany na adres podany w pkt3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Firmę Kradex o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru proszę dołączyć otrzymany dowód zakupu (fakturę).

48. Klient poniesie tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Firma Kradex zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

49. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Firmą Kradex na odległość nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Reklamacje

50. Sklep jest obowiązany dostarczać towary bez wad. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar posiada wady, Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego. Klient jest obowiązany złożyć reklamację wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 3 Regulaminu).

51. Zawiadomienie o reklamacji powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@kradex.com.pl. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:

 • zdjęcie kartonu
 • zdjęcie obudów
 • podanie nr. dokumentu zakupu
52. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich złożenia i dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

53. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Kradex informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

54. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Firma Kradex oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, przysługujących mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Postanowienia końcowe

55. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest korzystanie przez Klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 z szyfrem AES128 lub lepszym, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.

56. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

57. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.

58. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres: kradex@kradex.com.pl.

59. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego Kradex klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.kradex.com.pl i poproszony o akceptację zmian.

60. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.kradex.com.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kradex.com.pl.

61. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu sklepu internetowego Kradex stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.