Powiadomienie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KRADEX

(obowiązujący od dnia 20 II 2017)

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem kradex.com.pl (dalej Sklep albo Sklep Internetowy) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep kradex.com.pl jest prowadzony przez firmę:

KRADEX Krzysztof Radzikowski
ul. Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa

Przedsiębiorstwo KRADEX Krzysztof Radzikowski jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posługuje się w obrocie następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 1130018766

REGON: 010152191

3. Adres do korespondencji:

KRADEX, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa
tel: (+48 22) 613-08-88
fax: (+48 22) 812-10-68

e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Zakup w sklepie internetowym kradex.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przy zatwierdzaniu zamówienia.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (pkt 4).

By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, zalecane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni uznanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy odrębnych przepisów, jak również dni, w których Przedsiębiorstwo „Kradex” jest nieczynne. O dniach, w których Przedsiębiorstwo „Kradex” jest nieczynne, informuje ono na swojej stronie internetowej (www.kradex.com.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Kradex zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych towarów oraz ewentualnych kosztach zwrotu rzeczy, które klient poniesie w razie odstąpienia od umowy. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest nadto potwierdzić, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, zawierający m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz łączną cenę wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym kradex.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

12. Do zamówień poniżej wartości 100 zł netto, doliczana jest opłata manipulacyjna 20 zł netto. O konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej z uwagi na niską wartość zamówienia klient informowany jest przy wykorzystaniu specjalnego pouczenia na ekranie. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie internetowej Sklepu po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy i sposobu płatności.

13. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

  • przelewem na konto (przy czym w odniesieniu do nowego klienta - konieczność uiszczenia przedpłaty w wysokości 100 % zamawianego towaru; pozostali klienci z maksymalnie 14 dniowym terminem płatności)
  • za pobraniem – przy odbiorze zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej
  • gotówką – w przypadku odbioru osobistego ze Sklepu
14. Firma Kradex wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP i wybrać odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

15. Wysyłki towaru w Polsce realizujemy firmą kurierską GLS na koszt odbiorcy. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy wynosi 24 – 48 godzin od chwili odbioru towaru ze Sklepu.

W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich terminy ustalane są przez Sklep odrębnie z klientem.

16. Jeżeli klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską i chce przez nią dokonać wysyłki, to prosimy o informacje.

17. Kurier GLS odbiera przesyłki od poniedziałku do piątku około godziny 14.00. Jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 11.00 to powinno zostać zrealizowane i wysłane tego samego dnia.

18. Koszt wysyłki zależy od objętości zamówionych towarów (ilości wysyłanych kartonów) i wybranej formy płatności.

Koszt wysyłki za 1 karton (do 30 kg) wynosi 15 zł netto + VAT na przedpłatę (przelew na rachunek Sklepu).

Koszt wysyłki za 1 karton (do 30 kg) wynosi 18 zł netto + VAT za pobraniem.

W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich koszty ustalane są przez Sklep odrębnie z klientem.

19. Przedpłatę klient dokonuje po otrzymaniu kopii faktury mailem. Oryginał faktury zawsze dołączony jest do przesyłki.

20. Przy większych zamówieniach klient może liczyć na rabat:

  • Zamawiając 500 sztuk danego asortymentu – 5% RABATU.
  • Zamawiając 1000 sztuk danego asortymentu – 10% RABATU.

III. Odstąpienie od umowy przez klientów będących konsumentami

21. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (koszty zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy). W razie skorzystania przez klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.

22. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

23. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres podany w pkt 2 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

24. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: KRADEX ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa, fax: (+48 22) 812-10-68
- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

25. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

26. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia zakupionego towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem tych płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru proszę dołączyć otrzymany dowód zakupu (fakturę VAT albo paragon fiskalny).

38. Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Państwa o konieczności poniesienia tych kosztów.

29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
30. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep nie poinformował klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu (patrz punkt 26 powyżej).

IV. Reklamacje

31. Sklep jest obowiązany dostarczać towary bez wad. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar posiada wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego. Klient jest obowiązany wówczas złożyć reklamację w Sklepie. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 3 Regulaminu).

32. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:
- zdjęcie kartonu
- zdjęcie obudów
- podanie nr. dokumentu zakupu

33. Odesłanie zamówionego towaru następuje przesyłką pocztową ekonomiczną na rachunek Kradex, który pokrywa związane z tym koszty.

34. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich złożenia i dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

35. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Kradex informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

36. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Gwarancja

37. W przypadku, jeżeli na towar udzielona została przez gwaranta gwarancja jakości, jej warunki udostępniane są wraz z dostarczanym towarem, w szczególności w postaci specjalnej ulotki albo zapisów zamieszczonych na opakowaniu albo bezpośrednio w dokumencie gwarancyjnym. Klient obowiązany jest wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

VI. Dane osobowe

38. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym lub rejestrując się na liście mailingowej newslettera klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie.

39. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie, nie jest możliwe przyjęcie i realizacja zamówienia klienta lub usługi newslettera.

40. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zawartych umów sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym i usługi newslettera w wypadku zarejestrowania się na liście mailingowej przez klienta.

41. Rejestrując się na liście mailingowej klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie okresowych wiadomości mailowych informujących klienta o towarach, promocjach lub usługach dostępnych w Sklepie.

42. Zebrane dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

43. Administratorem danych osobowych będzie Krzysztof Radzikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRADEX, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa.

44. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

45. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi klient.

VII. Postanowienia końcowe

46. W celu prawidłowego korzystanie ze Sklepu zaleca się korzystanie przez klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 z szyfrem AES128 lub lepszym, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.

47. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

48. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.

49. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego klient może zgłaszać mailowo pod adres: kradex@kradex.com.pl.

50. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego Kradex klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.kradex.com.pl i poproszony o akceptację zmian.

51. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.kradex.com.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kradex.com.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu sklepu internetowego Kradex stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.