Powiadomienie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KRADEX

(obowiązujący od dnia 01 IV 2022)

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem kradex.com.pl (dalej Sklep albo Sklep Internetowy) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep kradex.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Kradex Sp. z o.o.
ul. Minerska 4
04-506 Warszawa

NIP: 9522187930

REGON: 381603418

3. Adres do korespondencji:

Kradex Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa
tel: (+48 22) 613-08-88
e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Zakup w sklepie internetowym kradex.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przy zatwierdzaniu zamówienia.

II. Przetwarzanie danych osobowych

5. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jest Kradex Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa (dalej jako „Administrator” lub „Kradex”).

6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres: iod@kradex.com.pl

7. Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez klienta. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta w Sklepie Internetowym oraz brak możliwości dokonania zakupu.

8. Użytkownicy konta zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

9. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i odpowiednimi przepisami krajowymi.

10. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych.

Zebrane dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań przed jej zawarciem w tym, w celu dostarczenia towaru lub usługi do klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym, dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych;
 • w celu obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora przetwarzanych danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu marketingu własnych produktów i usług, w tym celu klient może otrzymywać od Administratora informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
11. Dane osobowe przetwarzamy przez czas:

 • niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie przez czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku posiadania konta użytkownika przez czas prowadzenia konta. tj. przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Strony Internetowej, a po tym czasie przez czas przedawnienia roszczeń;
 • przechowania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z odpowiednich przepisów prawa, tj. do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania;
 • umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa;
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

12. Aby zrealizować opisane powyżej cele przetwarzania, Kradex może udostępniać dane osobowe klientów następującym kategoriom odbiorców tj.:

 • podmiotom, które wspierają nas w czynnościach niezbędnych do wykonania umowy, w tym realizującym dostawy towarów, operatorom płatności;
 • podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez klienta faktur w terminie;
 • podmiotom współpracującym z Kradex przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Kradex nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Klientom przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie klient może wystąpić do nas z żądaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a my przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na żądanie klienta, przekażemy kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy w przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie klient może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy dostarczone przez klienta dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo do sprzeciwu – klient ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Może również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • Prawo do skargi - w przypadku, gdy klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).
14. Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości klienta w celu jego weryfikacji.

15. Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: iod@kradex.com.pl

16. Kradex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

17. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi klient.

18. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kradex znajdują się w Polityce prywatności.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

19. Zamówienie można składać za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez skorzystanie z funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". W trakcie procedury składania „Zamówienia”, przed jego zatwierdzeniem, Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego odnośnika. Po prawidłowym wykonaniu czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym Klient dokonuje zatwierdzenia zamówienia.

20. W celu usprawnienia procedury realizacji „Zamówienia”, zalecane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować aktualny status realizacji zamówienia. Jednakże możliwe jest również złożenie zamówienia bez zakładania konta użytkownika.

21. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych lub danych nieistniejących, co uniemożliwi Kradex potwierdzenie złożenia Zamówienia, zamówienie nie będzie realizowane. Klient ponosi ryzyko podania błędnych danych adresowych w trakcie składnia zamówienie, w szczególności ryzyko przypadkowej utraty zamówionego towaru wysłanego na wskazany w zamówieniu adres.

22. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni uznanych na mocy od rębnych przepisów za dni ustawowo wolne od pracy, jak również dni, w których Kradex jest nieczynne. O dniach, w których Kradex jest nieczynne, informuje ono na swojej stronie internetowej (www.kradex.com.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem.

23. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Kradex zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

24. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane w przypadku: nie podania lub podania błędnego NIP, nie podania adresu e-mail, braku telefonu kontaktowego oraz danych firmy, braku adresu do wysyłki. Kradex nie ponosi odpowiedzialności za źle zaadresowaną wysyłkę w przypadku podania błędnego adresu przez Klienta.

25. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkiem VAT dla klientów z polskim NIP, ceną za transport pierwszego kartonu wysyłkowego oraz ewentualną opłatą manipulacyjną. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności Klient otrzymuje fakturę proformę z wiążącą kwotą do zapłaty i danymi bankowymi do wpłaty. W razie odstąpienia od umowy Biuro informuje o kosztach transportu za zwrot zakupionego towaru. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest nadto potwierdzić, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

26. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowaną przez Sklep wiadomość, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów. Po ukończeniu procesu pakowania w przypadku wysyłki, Klient na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej otrzyma mail z systemu GLS informujący o przygotowaniu paczki do wysyłki. W przypadku wyboru odbioru osobistego Klient na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej otrzyma mail o możliwości odbioru Zamówienia. Jest to równoznaczne z finalizacją realizacji złożonego zamówienia po stronie Kradex.

27. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Kradex pod adresem: www.kradex.com.pl są podane w wybranej walucie i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

28. Do zamówień poniżej wartości 250 zł netto, doliczana jest opłata manipulacyjna 25 zł netto. O konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej z uwagi na niską wartość zamówienia Klient informowany jest w trakcie procesu składania zamówienia, przy wykorzystaniu specjalnego pouczenia na ekranie. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie internetowej Sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i sposobu płatności.

29. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

 • przelewem na konto Kradex (przy czym w odniesieniu do Klienta składającego pierwsze zamówienie – istnieje konieczność uiszczenia przedpłaty w wysokości 100% zamawianego towaru; pozostali klienci z maksymalnie 14 dniowym terminem płatności),
 • za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej GLS,
 • gotówką – w przypadku odbioru osobistego ze Sklepu.
30. Kradex wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w formularzu Zamówienia. Faktura VAT każdorazowo będzie załączona do przesyłki.

31. Wysyłki towaru w Polsce realizujemy firmą kurierską GLS na koszt odbiorcy lub firmą RABEN w przypadku wysyłki paletowej. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy wynosi 24 – 48 godzin od chwili odbioru towaru ze Sklepu.

32. W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich termin i koszt dostawy ustalane są każdorazowo przez Sklep bezpośrednio z Klientem.

33. Kradex nie realizuje zamówień przy udziale zewnętrznych firm kurierskich.

34. Kurier GLS odbiera przesyłki od poniedziałku do piątku około godziny 14.00.

35. Koszt wysyłki zależy od objętości zamówionych towarów (ilości wysyłanych kartonów) i wybranej formy płatności.

 • Koszt wysyłki na przedpłatę (przelew na konto Kradex) za 1 karton do 30 kg, wynosi 15 zł netto + VAT.
 • Koszt wysyłki za pobraniem za 1 karton do 30 kg, wynosi 18 zł netto + VAT.
36. Przedpłaty na konto Kradex Klient dokonuje po otrzymaniu faktury proforma mailem, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Oryginał faktury VAT zawsze dołączony jest do przesyłki.

IV. Odstąpienie od umowy przez klientów będących konsumentami - zwroty

37. Definicja Konsumenta - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

38. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (koszty zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy). W razie skorzystania przez klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą. Przy odstąpieniu od zawartej umowy zwracany towar musi zostać odesłany w formie nienaruszonej, nie noszącej śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu. Wyjątek stanowią produkty customizowane pod konkretne zamówienie klienta. W takim przypadku Firma Kradex zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia towaru.

39. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się od dnia odbioru Zamówienia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od odbioru przez Klienta ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

40. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Kradex na adres podany w pkt 2 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane również pocztą elektroniczną na adres: kradex@kradex.com.pl.

41. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: KRADEX ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, email: kradex@kradex.com.pl
- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

42. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

43. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kradex zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Kradex dokona zwrotu płatności na konto wskazane przez Klienta. Kradex zastrzega sobie, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

44. Zwracany towar powinien być odesłany na adres podany w pkt 2 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Kradex o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru proszę dołączyć otrzymany dowód zakupu (fakturę lub paragon).

45. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów zwrotu rzeczy do Kradex, na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu.

46. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kradex na odległość nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tzw. produkty customizowane.

V. Reklamacje

47. Sklep jest obowiązany dostarczać towary bez wad.

48. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar posiada wady, Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.

49. Klient jest obowiązany złożyć reklamację wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną na adres: reklamacje@kradex.com.pl. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 2 Regulaminu).

50. Do Zawiadomienia o reklamacji powinno zostać załączone:

 • zdjęcie kartonu;
 • zdjęcie wadliwego towaru;
 • zdjęcie dokumentu zakupu.
51. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

52. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną Kradex dostarczy Klientowi towar wolny od wad. W przypadku braku zamówionego towaru wolnego od wad, Kradex poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a następnie wedle wyboru Klienta – dokona zwrotu uiszczonej należności za wadliwy towar na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, albo prześle inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

53. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Kradex oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta, przysługujących mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Postanowienia końcowe

54. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest korzystanie przez Klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 z szyfrem AES128 lub lepszym, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.

55. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

56. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.

57. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres: kradex@kradex.com.pl.

58. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego Kradex klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.kradex.com.pl i poproszony o akceptację zmian.

59. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.kradex.com.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kradex.com.pl.

60. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu sklepu internetowego Kradex stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.