Powiadomienie

Polityka Prywatności

Deklaracje prywatności dla Kradex Sp. z o.o. (www.kradex.com.pl)

Informacje zawarte w niniejszej deklaracji dotyczą przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem i mają na celu w szczególności poinformowanie Użytkownika o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, celach tego przetwarzania, odbiorcach danych, podstawach prawnych przetwarzania, okresach przechowywania danych a także prawach przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

I. Definicje

 • Administrator - Kradex Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, NIP: 9522187930, REGON: 381603418. Dane kontaktowe: e-mail kradex@kradex.com.pl, tel. +48 22 613-08-88.

 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych.

 • RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE.

 • Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.kradex.com.pl

 • Użytkownik – osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator w związku z korzystaniem ze strony www.kradex.com.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

II. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

Poniżej zostały opisane zasady oraz cele przetwarzania danych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres:

E-Mail: iod@kradex.com.pl

IV. Cel, podstawy prawne przetwarzania oraz okres, przez który będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Strony

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator może gromadzić dane osobowe, osób których dane dotyczą na podstawie poniższych przepisów prawa w zależności od celu, dla którego dane zostały zebrane.

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres kradex@kradex.com.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, niezbędnych do realizacji działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poniżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników.

2. Newsletter

a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi newslettera oraz podasz nam w tym celu swój adres e-mail, będziemy Ci regularnie przesyłać informacje o naszych nowościach produktowych, wydarzeniach i promocjach związanych z działalnością Kradex (np. nowe produkty, imprezy społecznościowe, specjalne promocje, nasz aktualny katalog). Podanie danych w celu wysyłania newslettera jest dobrowolne.

Podstawą prawną uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu obsługi newslettera jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Jeżeli nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli zrealizować ww. usługi.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody następuje poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w newsletterze. Ponadto Użytkownik może zrezygnować z przesyłania newslettera po zalogowaniu w ustawieniach konta.

b. Dane osobowe, które będziemy przetwarzać w związku z usługą newslettera

 • Adres e-mail

Ponadto następujące dane są zbierane podczas rejestracji:

 • Adres IP lączącego się urządzenia

 • Data i godzina rejestracji

c. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku braku aktywności z Twojej strony, nie dłużej niż 24 miesiące (czas będzie liczony od momentu rejestracji lub ostatniej aktualizacji ustawień newslettera dostępnych po zalogowaniu w ustawieniach konta). Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji będą zazwyczaj usuwane po upływie dwóch miesięcy.

2. Marketing bezpośredni dotyczącego własnych produktów i usług

a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingu własnych produktów i usług. W tym zakresie Użytkownik może na przykład otrzymywać od Administratora informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b. Zakres przetwarzanych danych

 • adres e-mail

c. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

3. Zapytania użytkowników przesyłane za pomocą formularza kontaktowego, e-maila i Facebooka

a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy oraz został podany adres e-mail, których celem jest umożliwienie wysłania zapytania oraz przesłanie zgłoszenia Użytkownika oraz jego identyfikacja.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji Użytkownika, skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podanie danych oznaczonych gwiazdką, jest obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych oznaczonych gwiazdką jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony oraz jego identyfikacja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nieoznaczonych gwiazdką, jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona poprzez uzupełnienie nieobowiązkowych pól formularza.

Zgoda Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.

b. Dane osobowe, które będziemy przetwarzać w związku z możliwością kontaktu ze strony Użytkownika

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • adres IP

Gdy Użytkownik korzysta z opcji formularza kontaktowego, dane wprowadzone w polach wejściowych są przesyłane i zapisywane wraz z czasem zapytania. Ponadto zapisywany jest adres IP łączącego się urządzenia.

c. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które zostały nam przekazane w trakcie komunikacji e-mailowej lub za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z Użytkownikiem, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Korespondencja jest zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została rozwiązana.

Ponadto możliwy jest kontakt za pośrednictwem Facebooka. Możesz napisać do nas wiadomość ze swojego profilu na Facebooku. Nazwa Twojego profilu na Facebooku i, jeśli ma to zastosowanie, twoje imię i nazwisko zostaną przesłane do nas.

4. Rejestracja podczas zakładania konta na Stronie

a. Cel oraz podstawy prawne przetwarzanych danych

Użytkownik ma możliwość założenia konta na Stronie Administratora, w tym celu musi dokonać rejestracji oraz podać dane osobowe. Podane dane osobowe służą do identyfikacji Użytkownika. Utworzenie konta umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia, szybkie tworzenie, zarządzanie i wykorzystywanie danych do faktury, łatwe sprawdzanie statusu zamówienia i historii zamówień.

Posiadanie konta nie jest konieczne i obowiązkowe, aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta na Stronie Administratora oraz w celu założenia i zarządzania kontem.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe także w innych celach związanych z posiadaniem konta, to jest w celu:

 • realizacji umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi oraz kontakt w związku z realizacją zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w przypadku, jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi;

 • rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;

 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i prowadzenia konta. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

b. Zakres przetwarzanych danych osobowych w związku z prowadzonym kontem

Na naszej Stronie oferujemy Użytkownikom możliwość zarejestrowania konta poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do pól wejściowych i przesyłane do Administratora i zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas rejestracji rejestrowane są następujące dane:

 • Adres e-mail

 • Hasło

 • Adres do fakturowania i wysyłki

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika

 • Data i godzina rejestracji

c. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta. tj. przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku, w którym przetwarzamy dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z odpowiednich przepisów prawa, tj do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa bądź do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy ustanie cel ich przetwarzania.

d. Usuwanie konta

Jako Użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Napisz do nas wiadomość na następujący adres:

E-Mail: kradex@kradex.com.pl

Lub użyj przycisku Usuń konto na stronie Ustawienia konta.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia czynności przed zawarciem umowy lub jeśli istnieją prawne obowiązki przechowywania, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają usunięcia.

Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z posiadanym kontem znajdziesz w Regulaminie sklepu pod linkiem www.kradex.com.pl/shopconditions

5. Zabezpieczenia strony internetowej i tworzenie plików z logami

a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do urządzenia użytkownika. W tym celu adres IP Użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach logów, aby zapewnić funkcjonalność witryny.

Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych lub innych nie odbywają się w tym kontekście.

Nasz uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych jest również zawarty w tych celach przetwarzania.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego urządzenia dostępowego (komputera, smartfonu, tabletu itp.).

Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o używanym typie przeglądarki i jej wersji;

 • System operacyjny łączącego się urządzenia;

 • Adres IP łączącego się urządzenia;

 • Data i godzina dostępu;

 • Stronę internetową, z której system urządzenia dostępowego dociera do naszej strony internetowej.

Dane są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi Użytkownika.

c. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych do udostępniania Strony ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach log, nastąpi to najpóźniej po dwóch miesiącach. W tym przypadku jednak adresy IP użytkowników są usuwane lub stają się anonimowe, tak że identyfikacja dostępu klienta nie jest już możliwa.

6. Korzystanie z plików cookie

a. Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej lub poprzez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym Użytkownika.

Celem korzystania z plików cookie jest uproszczenie korzystania z naszej Strony dla Użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Pliki cookie nie są używane do tworzenia profili Użytkowników.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących zastosowań:

 • Możliwość zastosowania ustawień dozwolonych typów plików cookie;

 • Możliwość zastosowania ustawień językowych;

 • Techniczna implementacja funkcji logowania;

 • Możliwość zachowania stanu widoczności jednorazowych popup’ów;

 • Zawartość koszyka współdzielona w oknach/kartach przeglądarki.

 • Anonimowa analiza użycia przy użyciu anonimowego identyfikatora Użytkownika.

Anonimowy identyfikator Użytkownika służy do poprawy jakości naszej strony i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie uczymy się, jak strona jest używana i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Używane przez nas cookies można podzielić na trzy grupy: techniczne, analityczne i firm trzecich. Pierwsze z nich przetwarzamy, gdyż jest nam to niezbędne do poprawnego wyświetlania strony oraz aby świadczyć usługę Strony w bezpieczny sposób. Jest to zatem nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzanych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cookie analityczne i firm trzecich przetwarzamy na podstawie zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik odwiedza Stronę, po wyrażeniu zgody, plik cookie może być przechowany w systemie operacyjnym Użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest ponownie odwiedzana.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Opcje prywatności i zgody wyrażone przez użytkownika;

 • Ustawienia języka;

 • Dane logowania;

 • Ustawienia wyskakujących okienek;

 • Zawartość koszyka;

 • Anonimowy identyfikator Użytkownika na potrzeby usługi Google Analytics (wyjaśnienia poniżej);

 • Identyfikator Użytkownika na potrzeby usługi Facebook Pixel.

b. Okres przetwarzania danych osobowych

Przed wysłaniem odpowiedniego pliku cookie, Strona poprosi o stosowną zgodę, rozgraniczoną na kilka kategorii. Zmiana zgód może się odbyć przez wybranie stosownej opcji na stronie . Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego uzyskuje dostęp do Strony na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy i są przesyłane do naszej Strony. Dlatego też jako Użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Dodatkowo również możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

7. Analiza zachowania Użytkowników przez Google Analytics

a. Cel oraz podstawy prawne przetwarzanych danych

Nasza strona internetowa korzysta z Google Universal Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Universal Analytics korzysta z „plików cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerach Użytkowników, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Europie ale mogą również zostać przekazane do USA. Anonimizacja IP została aktywowana na tej stronie, aby adresy IP Użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostały wcześniej skrócone. W niektórych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie i do zapewnienia operatorowi witryny dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Universal Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przed uruchomieniem zewnętrznych skryptów Google, strona internetowa poprosi o stosowną zgodę. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne skrypty firmy Google.

Przetwarzanie danych użytkownika przez Google Analytics umożliwia nam analizę zachowań Użytkowników w zakresie przeglądania Strony. Jesteśmy w stanie zebrać informacje o wykorzystaniu poszczególnych składników naszej Strony, oceniając uzyskane dane. To pomaga nam stale ulepszać naszą Stronę i jej łatwość obsługi. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Poprzez anonimizację adresu IP zainteresowanie Użytkowników ochroną ich danych osobowych jest wystarczająco brane pod uwagę.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b. Okres przetwarzania danych osobowych

Przed uruchomieniem zewnętrznych skryptów Google, Strona internetowa poprosi o stosowną zgodę. Zmiana zgód może się odbyć przez wybranie stosownej opcji na stronie . Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy i są przesyłane do naszej Strony. Dlatego też jako Użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Dodatkowo również możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych opisanych powyżej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia dozwolonych typów plików cookie na naszej stronie lub korzystając z dodatku dezaktywującego dla przeglądarek z Google Analytics pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Nie będą już przesyłane dane do Google Universal Analytics.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Universal Analytics, klikając ten link. Ustawiony plik cookie umożliwia rezygnację z gromadzenia Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej Strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu Użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009

c. Odbiorca danych i transfer do kraju trzeciego

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, transfer danych odbywa się na podstawie tzw. klauzul umownych (SCC) o których piszemy poniżej.

8. Analiza zachowania Użytkowników przez Facebook Pixel.

a. Cel oraz podstawy prawne przetwarzanych danych

W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji naszych produktów i usług, wykorzystujemy opcję "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook. Przed uruchomieniem zewnętrznych skryptów Facebook Pixel, strona internetowa poprosi o stosowną zgodę. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne skrypty firmy Facebook.

Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na korzystanie przez nas z Facebook Piksel przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób następujący:

 • Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences

 • Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.

b. Okres przetwarzania danych osobowych

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy i są przesyłane do naszej Strony. Jako Użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Dodatkowo również możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

c. Odbiorca danych i transfer do kraju trzeciego

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka (Meta). Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG, a więcej o tym znajdziesz pod tym linkiem.

Standardowe klauzule umowne (SCC) to mechanizm prawny wykorzystywany przez Facebooka i inne firmy do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Aby lepiej chronić osoby fizyczne i odpowiadać na potrzeby rynku, Komisja Europejska zaktualizowała swoje standardowe klauzule umowne w czerwcu 2021 r. Nowe klauzule SCC P2P usprawniają relacje umowne w zakresie przekazywania danych, ponieważ eliminują potrzebę bezpośredniego zawierania z umów SCC z Facebookiem przez każdego reklamodawcę lub klienta. Firmy, w tym Facebook, które chcą polegać na SCC w przyszłości, muszą uwzględnić zaktualizowane klauzule SCC w swoich umowach. W związku z tym zaktualizowaliśmy nasz Załącznik dotyczący przekazywania europejskich danych, aby uwzględnić nowe klauzule SCC P2P.

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

V. Udostępnienie danych

1. Administrator może przekazywać dane Użytkowników osobom trzecim dla celów opisanych w Polityce, tj.:

 • zleceniodawcom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług;

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi pocztowe i kurierskie, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną (np. newsletter);

 • podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i doradcze, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe;

 • podmiotom powiązanym kapitałowo ze spółką Kradex Sp. z o.o.;

 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych ze strony internetowej upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych o Użytkownikach ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

VI. Prawa, które przysługują Użytkownikowi

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast. RODO:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie Użytkownik może wystąpić do nas z żądaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a my przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;

 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na żądanie, przekażemy kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;

 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy dostarczone przez Użytkownika dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;

 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Może również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);

 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • Prawo do skargi - w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika w celu jego weryfikacji.

VII. Zmiany Polityki prywatności

Poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych mogą zostać zmodyfikowane lub uaktualnione. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Użytkownicy zostaną o nich poinformowani za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub za pomocą wiadomość́ e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: styczeń 2022 roku.