Regulamin

Regulamin newslettera KRADEX

(obowiązujący od dnia 1 IX 2019)

I. Warunki ogólne

1. Biuletyn Newsletter Kradex (dalej Newsletter), obsługiwany przez stronę internetową pod adresem kradex.com.pl, umożliwia otrzymywanie informacji o nowościach związanych z Kradex (np. nowe produkty, imprezy społecznościowe, specjalne promocje, nasz aktualny katalog i, jeśli dotyczy, oferty dotyczące naszych produktów) za pośrednictwem poczty email.

2. Newsletter Kradex jest prowadzony przez firmę:

KRADEX Krzysztof Radzikowski
ul. Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa

Przedsiębiorstwo KRADEX Krzysztof Radzikowski jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posługuje się w obrocie następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 1130018766

REGON: 010152191

3. Adres do korespondencji:

KRADEX, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa
tel: (+48 22) 613-08-88
fax: (+48 22) 812-10-68

e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Rejestracja do newslettera kradex oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przy rejestracji.

II. Dane osobowe

5. Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Radzikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kradex Krzysztof Radzikowski, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa.

6. Dane osobowe uzyskane podczas zawarcia umowy, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługi usługi newslettera w wypadku zarejestrowania się na liście mailingowej przez klienta – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych.

 • wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest:

 • art. 13 ust. 2 dyrektywy EU Privacy Directive (2002/58/EC);

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

8. Określenie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:

 • dla usługi newslettera przez czas trwania udzielonej zgody, przez czas nie dłuższy niż 24 miesiące liczony od momentu rejestracji lub ostatniej aktualizacji typu newslettera.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie, nie jest możliwe przyjęcie i realizacja usługi newslettera.

10. Rejestrując się na liście mailingowej newslettera klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie.

11. Rejestrując się na liście mailingowej klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie okresowych wiadomości mailowych informujących klienta o towarach, promocjach lub usługach dostępnych w Sklepie.

12. Zebrane dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia),

 • przenoszenia danych do innych administratorów,

 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych:

  • niezależnie od uprawnień Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • firma Kradex po otrzymaniu od Klienta sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.

14. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

15. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:

 • agentom firmy Kradex, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych,

16. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

17. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie nie jest przeprowadzane bez wyraźnej zgody Klienta.

18. Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

19. Firma Kradex informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

20. Kradex Krzysztof Radzikowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

III. Usługa newslettera

21. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Kradex zastrzega, iż wszelkie opłaty naliczane niezależnie od Kradex, przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z internetu przez Usługobiorcę obciążają Usługobiorcę.

22. Newsletter wysyłany jest przez Kradex nie częściej niż jeden raz w tygodniu kalendarzowym.

23. Świadczenie Usługi Newslettera jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie komputera lub dowolnego urządzenie elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową i program pocztowy z dostępem do Internetu,

 • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

 • złożenia zamówienia na Usługę w sposób opisany w pkt 24 Regulaminu.

24. Złożenie zamówienia na Usługę Newslettera wymaga wykonania następujących czynności:

 • na stronie internetowej www.kradex.com.pl podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług

 • potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter Kradex poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail przesłanej przez system rejestrujący na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

25. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z pkt 24 Regulaminu, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi Newslettera.

26. Zarejestrowany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi Newslettera.

27. Użytkownik może odstąpić od umowy świadczenia Newslettera bez podania przyczyn, korzystając z linka znajdującego się w stopce wysyłanych biuletynów i podając swój adres e-mail lub składając stosowne oświadczenie na piśmie poprzez jego wysłanie w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kradex@kradex.com.pl lub też pisemnie na adres: KRADEX Krzysztof Radzikowski, ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa. Rozpatrzenie rezygnacji w formie pisemnej przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

28. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Newslettera lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

29. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest dokonać ich aktualizacji.

IV. Postanowienia końcowe

30. Kradex nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

31. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres: kradex@kradex.com.pl.

32. Kradex zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego Kradex klient zostanie poinformowany przy najbliższym mailingiem.

33. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.kradex.com.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kradex.com.pl.

34. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.